Publicaţii

SubscribeSubscribe

Publicaţii comune recente

 • Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova (2016)

  Studiul “Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” relatează asupra unor aspecte importante privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările studiului sunt deosebit de importante în contextul actual al Republicii Moldova. În primul rând, se evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special printre populația din mediul rural. De asemenea este menționată și accesibilitatea redusă a informației în acest context, dar și a posibilităților de apărare a drepturilor încălcate.

 • Dizabilitate, Mobilitate și Riscul Rutier în Moldova (2016)

  Prezenta lucrare are la bază un sondaj realizat în rândul a 100 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova. Scopul sondajului a fost de a documenta dificultățile cu care se confruntă persoanele cu diferite dizabilități care locuiesc în Moldova și dacă aceștia reclamă unele legate de siguranța rutieră. Sondajul a fost structurat astfel încât să culeagă informații despre cât de ușor le este persoanelor cu dizabilități să utilizeze drumurile din Republica Moldova, care este părerea lor despre situația siguranței rutiere și care sunt problemele cu care se confruntă ca utilizatori ai infrastructurii rutiere. Această informație este importantă pentru gestionarea efectivă a siguranței rutiere și prezentul raport face o serie de recomandări pentru factorii de decizie din Republica Moldova.

 • Sănătatea adolescenților, factorii determinanți comportamentali și sociali (2016)

  Studiul de evaluare a Comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova „Sănătatea adolescenților, factorii determinanți comportamentali și sociali” a fost realizat în 2014 de către echipa națională de cercetare în CSCȘ, cu asistența tehnică a Organizației Mondiale a Sănătății și suportul financiar al Biroului Elvețian pentru Dezvoltare și Cooperare. Scopul Studiului este de a obține dovezi noi și de a spori gradul de înțelegere a comportamentelor de sănătate, a sănătății și modului de viață ale adolescenților în contextul social al acestora. Studiul reprezintă atât o cercetare științifică, cât și un instrument de monitorizare la nivel internațional a sănătății și comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară.

 • Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova (2015)

  ”Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova” măsoară atitudinile și percepțiilor populației (indicele distanței sociale (IDS) și stereotipurile existente) față de 14 grupuri considerate a fi vulnerabile și marginalizate, și anume: persoane cu dizabilități mentale şi intelectuale; persoane cu dizabilități fizice; persoane LGBT; persoane care trăiesc cu HIV/SIDA; persoane de etnie romă; ruși care locuiesc în RM; persoane vorbitoare de limba rusă; români care locuiesc în RM; evrei; persoane de origine africană; persoane străine care locuiesc in RM, dar fără cetățenia țării; persoane de religie musulmană; alte minorități religioase; persoane care au fost deținute (ex-deținuți). Perioada de referință a studiului este anul 2015.

 • Raportul Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități referitor la misiunea sa în Republica Moldova (2015)

  În cadrul acestui raport, Raportorul Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități analizează aspectele legate de drepturile persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova în contextul normelor și standardelor internaționale privind drepturile omului, în special Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.

 • Accesul la tratamentul HIV/SIDA, alte medicamente esenţiale şi proprietatea intelectuală (2015)

  La solicitarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, PNUD, în colaborare cu OMS, au organizat Consultări Naționale privind accesul la tratamentul HIV şi alte medicamente esenţiale în contextul Acordului de Asociere recent încheiat cu UE și modificările preconizate în legislaţia naţională privind proprietatea intelectuală şi legile aferente. Scopul consultărilor a fost de a examina impactul probabil asupra accesului la tratament pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi co-infecţii în Moldova și de a explora măsuri care ar putea fi aplicate de către Moldova pentru realizarea obiectivului de sănătate publică de a asigura accesul la medicamente la preţuri accesibile.

 • Studiu de fezabilitate, Aderarea la Protocolul Opțional al Pactului Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale: provocări sau oportunităţi? (2015)

  Acest document a fost autorizat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Dreptu rile Omului. Este analizată fezabilitatea ratificării de către Republica Moldova a Protocolul Opțional la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (PD-PIDESC). Ca urmare a prezentării generale a protocolului, acesta analizează legislația și jurisprudența Republicii Moldova prin comparație cu prevederile Pactului. Documentul analizează în plus oportunitățile și obstacolele în calea ratificării.

 • Drepturile persoanelor cu deficienţe mintale sau intelectuale în Republica Moldova (2015)

  Acest raport rezultă din cooperarea OHCHR și MDAC în vederea evaluării legislației, politicilor și practicilor în ceea ce privește persoanele cu dizabilități mintale sau intelectuale din perspectiva drepturilor omului în Republica Moldova. Cercetarea de teren a fost realizată în perioada 2012-2015. În plus, raportul reflectă experiența OHCHR în cooperarea directă cu autoritățile moldovenești, instituția națională pentru drepturile omului și societatea civilă pentru a impulsiona reformele în domeniile în cauză, precum și pentru a sprijini dezvoltarea organizațiilor societății civile a persoanelor cu dizabilități mintale sau intelectuale din Republica Moldova.

 • Raportul Raportorului Special pentru sărăcia extremă și drepturile omului Magdalena Sepúlveda Carmona (2014)

  Raportorul Special privind sărăcia extremă și drepturile omului a efectuat o vizităoficială în Republica Moldova în perioada 8 - 14 septembrie 2013. În prezentul raport, Raportorul Special subliniază provocările cu care se confruntă Republica Moldova în aplicarea măsurilor de reducere a sărăciei și asigurarea drepturilor celor ce trăiesc în sărăcie în țară.

 • Studiu privind situaţia femeilor şi fetelor rome din Moldova (2014)

  Prezentul raportul completează raportul din 2013 cu privire la situația romilor în Republica Moldova, examinând, în special, situația femeilor și fetelor rome. Potrivit acestui raport, în timp ce atât fetele, cât și băieţii romi se confruntă cu obstacole semnificative atunci când doresc să aibă acces la servicii fundamentale, inclusiv la educație, unele aspecte sunt evident legate de gen. Fetele rome sunt deosebit de vulnerabile la abandonul școlar și au o reușită școlară scăzută din cauza rolului pe care multe sunt impuse să-l joace în familia or. Mariajul timpuriu rămâne a fi o problemă în unele comunități.

 • Raport privind Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, de Thomas Hammarberg, expert superior (2013)

  Unul din scopurile raportării cu privire la drepturile omului este, de obicei, identificarea deficiențelor şi problemelor care ar trebui să fie soluționate. Acest raport nu este o excepție; el este critic, dar are intenția de a încuraja măsurile de remediere. La sfârșitul acestui document, expertul a enumerat câteva dintre recomandările sale concrete. El a oferit, de asemenea, sugestii cu privire la contribuția pe care agențiile internaționale ar putea s-o aducăpentru promovarea drepturilor omului pentru persoanele în Transnistria.

 • Romii în Republica Moldova în localitățile locuite preponderent de romi (2013)

  Elaborat în comun de PNUD, UN Women, UNICEF cu sprijinul Guvernului Suediei, Raportul “Romii din Republica Moldova în comunităţile locuite preponderent de romi”, include o analiză a situaţiei romilor din ţară în domeniile educaţie, sănătate, ocupare pe piaţa muncii, migraţie, condiţii de trai, norme şi stil de viaţă. Datele Raportului vor fi utilizate la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor, care au drept scop îmbunătățirea situației romilor, integrarea și incluziunea acestui grup etnic și eliminarea practicilor discriminatorii existente, precum și la rapoartele care urmează a fi prezentate de Guvernul Moldovei privind realizarea angajamentelor în domeniul drepturilor omului.

 • Aplicarea practică a sistemului de tutelă în Republica Moldova: Drepturile Omului şi Vulnerabilitatea Persoanelor Declarate Incapabile (2013)

  Acest studiu a fost elaborat cu sprijinul Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), la solicitarea Grupului Inter-ministerial de Lucru privind Reforma Sistemului de Capacitate Juridică. Grupul Inter ministerial de Lucru a fost înființat în anul 2011, cu scopul de a aduce legislaţia, politicile şi practica Republicii Moldova în conformitate cu prevederile articolul 12 din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD), care garantează dreptul la capacitatea juridică egală pentru persoanele cu dizabilități.

 • Drepturile omului în contextul copiilor cu spină bifidă în Republica Moldova (2013)

  Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) a solicitat efectuarea prezentului studiu despre drepturile omului în contextul copiilor cu spină bifidă în Republica Moldova.

 • Sănătate 2020 – Un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului şi a societăţii (2013)

  Strategia „Sănătate 2020”: un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivel de guvern şi societate stabileşte o agendă ambiţioasă şi de perspectivă în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei. Stabilirea unei înţelegeri la nivelul tuturor celor 53 de state membre ale regiunii europene a OMS asupra acestui cadru a survenit la un moment crucial. Odată cu apropierea de anul 2015 şi a termenelor limită pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, politica dată va ajuta la poziţionarea sănătăţii în rândul următoarei generaţii de obiective globale.