Publicaţii

SubscribeSubscribe

Publicaţii comune recente

 • Raportului de follow - up a Expertului ONU în domeniul drepturilor omului Thomas Hammarberg (2018)

  Acest raport al Expertului Superior al ONU pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, se bazează pe o vizită efectuată pe 28 mai - 1 iunie 2018 pe ambele maluri ale Nistrului în Republica Moldova. Accentul a fost pus pe situația din stânga rîului. Scopul a fost de a evalua evoluțiile de la raportul său din 2013, în care a oferit o serie de recomandări specifice privind diferite aspecte ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.

 • Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova (2018)

  Scopul prezentului studiu a fost de a măsura nivelul de asigurare a drepturilor omului în percepțiile titularilor de drepturi, astfel obținând indicatori subiectivi de măsurare a asigurării drepturilor în Republica Moldova. Având în vedere interdependența drepturilor, prin corelarea unor indicatori s-a încercat identificarea legăturilor cauzale dintre restanțele la capitolul asigurare a diferitor drepturi.

 • Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” (2017)

  Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” își propune să ofere asistenţă celor care depun eforturi pentru a crește participarea femeilor în procesele electorale și pentru a diminua prevalența violenței împotriva femeilor în alegeri.

 • Observații finale ale celui de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova al Comitetului împotriva torturii (2017)

  Comitetul împotriva Torturii a analizat cel de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova (CAT/C/MDA/2) în cadrul reuniunilor 1572 și 1575, care au avut loc la 7 și 8 noiembrie 2017 (CAT/C/SR.1728 și CAT/C/SR.1575), și a adoptat următoarele observații finale în cadrul reuniunilor 1600 și 1602 (CAT/C/SR.1600 și CAT/SR.1602) desfășurate la 27 și 28 noiembrie 2017.

 • Observații finale ale Comitetului pentru drepturile economice, sociale și culturale al Republicii Moldova (2017)

  Comitetul pentru Drepturile Economice Sociale și Culturale a examinat cel de-al treilea raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale (E/C.12/MDA/3) în cadrul reuniunilor 56 și 57 (E/C.12/2016/SR.56 și 57) care au avut loc la 21 și 22 septembrie 2017 și a adoptat următoarele observații finale în cadrul reuniunii a 78-a, desfășurată la 6 octombrie 2017.

 • Recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale (2017)

  Publicația conține recomandările adresate Republicii Moldova de către Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării rasiale, care a revizuit țara noastră la acest capitol în luna mai 2017. Aceste recomandări vor sta la baza politicilor naționale în domeniul drepturilor minorităților pentru următorii 4,5 ani.

 • Drepturile Minorităților Lingvistice: Un ghid practic pentru implementare (2017)

  Ghidul/Manualul Raportorului Special al Națiunilor Unite pentru problemele minorităților. Scopul acestui ghid este de a sprijini factorii de decizie politică și titularii de drepturi să înțeleagă domeniul de aplicare deplină a drepturilor minorităților lingvistice și punerea în aplicare a acestora.

 • Raport al raportorului special pentru problemele minorităților, realizat în timpul misiunii ei în Republica Moldova (2016)

  Raportorul Special pentru problemele minorităților, Rita Izsák-Ndiaye, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 20-29 iunie 2016. Republica Moldova este o societate multi-etnică, interreligioasă și multiculturală, cu un cadru legal considerabil pentru protecția drepturilor minorităților; cu toate acestea, lipsa atenției instituționale și a prevederilor bugetare specifice, agravate de recenta criză economică, rămân obstacole majore pentru implementarea corespunzătoare a acestuia.

 • Respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova (2016)

  Dreptul la sănătate constituie unul din drepturile fundamentale ale omului. Articolul 25 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului exprimă dreptul la un nivel de trai care să asigure sănătatea şi explicit accesul la îngrijire medicală. Articolul 36 al Constituţiei Republicii Moldova, referindu-se la dreptul ocrotirii sănătăţii, stipulează atât garantarea acestui drept, cât şi obligativitatea statului în a asigura minimumul asistenţei medicale.

 • Analiza legală a deciziilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și a deciziilor instanțelor de judecată cu privire la cazurile de discriminare din Republica Moldova (2016)

  Cercetarea pentru prezentul raport a fost realizată în vara anului 2016 și a avut drept scop evaluarea căilor de atac disponibile pentru victimele discriminării din Republica Moldova. În primul rând, a fost efectuată o analiză a unui șir de decizii selectate ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliului Egalității), inclusiv a tuturor deciziilor acestuia care au fost atacate în instanțele de judecată, precum și a deciziilor instanțelor cu privire la aceste recursuri.

 • Raportul Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova (2016)

  Grupul de lucru pentru evaluarea periodică universală, creat în conformitate cu Rezoluția 5/1 a Consiliului pentru Drepturile Omului, a organizat cea de-a 26-a sesiune în perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2016. Evaluarea Republicii Moldova a fost organizată în cadrul celei de-a 9-a ședință din 4 noiembrie 2016.

 • Studiu de fezabilitate privind ratificarea Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2016)

  Acest Studiu analizează fezabilitatea ratificării Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (PO la CNUDPD) de către Republica Moldova și examinează, în baza unei imagini de ansamblu a Protocolului, legislația Republicii Moldova și jurisprudența Convenției. Studiul analizează în continuare oportunitățile și obstacolele în calea ratificării.

 • Note analitice “Profilurile femeilor din Republica Moldova” (2016)

  Scopul profilurilor este de a informa publicul, în bază de evidențe/date, despre avantajele, capacitățile și potențialul de care dispun grupurile de femei analizate și contribuția care acestea o pot aduce la dezvoltare, mediile lor de interacțiune, oportunitățile de care beneficiază sau sunt lipsite, limitările și obstacolele cu care se confruntă.

 • Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova (2016)

  Studiul “Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova” relatează asupra unor aspecte importante privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările studiului sunt deosebit de importante în contextul actual al Republicii Moldova. În primul rând, se evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special printre populația din mediul rural. De asemenea este menționată și accesibilitatea redusă a informației în acest context, dar și a posibilităților de apărare a drepturilor încălcate.

 • Dizabilitate, Mobilitate și Riscul Rutier în Moldova (2016)

  Prezenta lucrare are la bază un sondaj realizat în rândul a 100 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova. Scopul sondajului a fost de a documenta dificultățile cu care se confruntă persoanele cu diferite dizabilități care locuiesc în Moldova și dacă aceștia reclamă unele legate de siguranța rutieră. Sondajul a fost structurat astfel încât să culeagă informații despre cât de ușor le este persoanelor cu dizabilități să utilizeze drumurile din Republica Moldova, care este părerea lor despre situația siguranței rutiere și care sunt problemele cu care se confruntă ca utilizatori ai infrastructurii rutiere. Această informație este importantă pentru gestionarea efectivă a siguranței rutiere și prezentul raport face o serie de recomandări pentru factorii de decizie din Republica Moldova.