Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă

Obiectivul strategic pentru 2022

  • Populația Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, solicită și beneficiază de politici și servicii de educație, sănătate și sociale sensibile la dimensiunea de gen și bazate pe drepturile omului, incluzive, eficiente, echitabile și de calitate.

În timpul implementării noului Cadru de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, ONU în Moldova  se va baza pe rezultatele obținute în ultimii ani.

Pentru a face fată provocărilor din domeniul educației, sănătății şi protecției sociale și pentru a accelera implementarea strategiilor naționale ale Republicii Moldova, ONU va pune accentul pe:
• Politicile bazate pe dovezi: Generarea de dovezi referitoare la încălcările drepturilor omului (în parteneriat) pentru a servi la elaborarea politicilor și strategiilor centrate pe om și bazate pe drepturi.

• Stabilirea costurilor și bugetarea politicilor: Asistenta tehnică pentru a stabili costurile și pentru a bugetar politicile echitabile de implementare a politicilor și strategiilor prioritare; pledarea pentru bugetarea care se bazează pe drepturile omului, pe dimensiunea de gen și pe drepturile copiilor și adolescenților, inclusiv proiecte de investiție și monitorizarea cheltuielilor publice.

• Cooperarea și mecanismele intersectoriale: Dezvoltarea unei cooperări intersectoriale eficiente, inclusiv schimbul de date, gestionarea cazurilor, dezvoltarea capacităților, monitorizarea și referirea cu scopul de a aborda mai bine necesitățile celor mai vulnerabile grupuri ale populației.

• Informarea și abilitarea titularilor de drepturi: Testarea și punerea în aplicare a unor mecanisme inovatoare pentru informarea titularilor de drepturi cu privire la drepturile pe care la au; crearea unor mecanisme care să permită titularilor de drepturi să-și revendice drepturile și să interacționeze eficient cu persoanele responsabile.

• Abilitarea adolescenților și a tinerilor: Susţinerea platformelor de participare și advocacy, precum și fortificarea capacităților adolescenților și tinerilor de a contribui la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor din sectorul sănătății, educației și protecției sociale; abilitarea copiilor și a tinerilor de a-și revendica drepturile pentru servicii de educație și sănătate de calitate, inclusiv pentru sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

• Consolidarea capacităților persoanelor responsabile: Implementarea strategiilor în domeniul resurselor umane și revizuirea și raționalizarea stimulentelor; îmbunătățirea capacităților APL-urilor de a acorda prioritate, de a gestiona, administra și finanța serviciile de sănătate, educație și protecție socială în cadrul unei implementări eficiente a reformei de descentralizare; consolidarea capacităților prestatorilor de servicii, factorilor de decizie, OSC-urilor și îngrijitorilor.

• Sistemele informaționale și monitorizarea calității: Armonizarea datelor în întregul sistem; susținerea creării sau consolidării sistemelor existente de gestionare a informațiilor, inclusiv a legăturilor între sectoare, și a bazelor de date privind guvernarea electronică; stabilirea unui sistem funcțional de monitorizare pentru a verifica calitatea serviciilor de sănătate (inclusiv de sănătate sexuală și reproductivă), educație, protecție și sociale, precum și conformitatea acestora cu standardele internaționale.

• Monitorizarea și evaluarea impactului: Consolidarea monitorizării bazate pe performanta a specialiștilor și instituțiilor pentru a le îmbunătăți gradul de responsabilitate; monitorizarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu accent pe discriminare; îmbunătățirea monitorizării alternative a implementării politicilor și strategiilor.

• Inovarea și bunele practici: Modelarea, testarea și replicarea, într-un mod centrat pe om și bazat pe drepturi, a măsurilor de prestare a serviciilor inovative și de înaltă calitate în sectorul educației, sănătății și cel social.

• Comunicarea pentru schimbarea comportamentului: Coparticiparea la crearea abordărilor de comunicare pentru a promova comportamentele pozitive, inclusiv  comportamentele legate de sănătatea sexuală și reproductivă care au la bază drepturile omului și care sunt adaptate la specificul local.