Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă

Obiectivul strategic pentru 2022

  • Populația Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, va avea acces la mijloace de subzistență mai bune, la locuri de muncă decente și la o ocupare productivă a forței de muncă – toate generate de o creștere economică durabilă, incluzivă și echitabilă.

 

În timpul implementării noului Cadru de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, ONU în Moldova  se va baza pe rezultatele obținute în ultimii ani.

Pentru a face fată provocărilor legate de creșterea economică și piața forței de muncă și  pentru a accelera implementarea strategiilor naționale ale Republicii Moldova, ONU se va focusa pe:

• Consilierea în materie de politici: Asistenta tehnică și recomandări de politici în domeniul planificării naționale și locale, formularea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru o creștere incluzivă și durabilă care să stimuleze calitatea vieții, coeziunea socială și mijloacele de trai îmbunătățite și care să faciliteze accesul la locuri de muncă și antreprenorial, cu accent special pe femei.

• Coeziunea regională, dezvoltarea economică regională și locală: Abordarea disparităților regionale și a decalajului dintre regiunile urbane şi cele rurale, dezvoltarea regională și urbană durabilă, îmbunătățirea serviciilor și modernizarea infrastructurii rezistente care va spori ulterior dezvoltarea economică locală și șansele de angajare.

• Informațiile de pe piața forței de muncă: Susținerea eforturilor țării de a colecta și analiza datele necesare pentru prognozarea tendințelor de pe piața forței de muncă și pentru elaborarea programelor de învățământ orientate în acest sens; consolidarea capacității Guvernului de a transpune datele în deciziile bugetare ținând cont de nevoile și drepturile specifice ale femeilor și ale altor grupuri țintă.

• Consolidarea capacităților pentru politicile de dezvoltare a afacerilor: Îmbunătățirea capacităților instituțiilor naționale (publice și private) de a elabora, implementa, monitoriza politicile și măsurile care promovează spiritul antreprenorial incluziv, un mediu de afaceri pozitiv și o creștere durabilă (ecologică).

• Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii: Promovarea continuă a colaborării cu sectorul privat, a soluțiilor inovatoare pentru dezvoltarea afacerilor; dezvoltarea clusterelor ÎMM și a consorțiilor pentru exporturi; modernizarea și dezvoltarea lanțurilor de valori în sectoarele cu  perspectivă de creștere; creșterea productivității, sporirea valorii, modernizarea tehnologiilor și a competențelor; promovarea investițiilor.

• Capacitatea de inserție profesională și crearea  locurilor de muncă: Susţinerea grupurilor cu acces limitat la piața forței de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la, tineri, femeile din anumite grupuri, cum ar fi PD, minoritățile etnice, inclusiv romii, migrații reîntorși de peste hotare, pentru a beneficia de un acces mai bun la finanțare, de competente îmbunătățite, acces îmbunătățit la educația pentru adulți (în special prin intermediul TIC), la serviciile de îngrijire a copiilor și la schemele de garantare a ocupării forței de muncă pentru a promova ocuparea incluzivă a forței de muncă.

• Promovarea responsabilității corporative sociale și a principiilor abilitării femeilor în sectorul privat.

• Inovația şi competitivitatea: Facilitarea comerțului, comerțul agricol, inovarea, creșterea competitivității și internaționalizării ÎMM-urilor, inclusiv a produselor agroalimentare, atât pe piețele interne, cât și pe cele externe; consolidarea serviciilor de sprijin în afaceri pentru ÎMM-uri, promovarea abordărilor inovatoare pentru activitatea independentă și antreprenorial prin cercetare și dezvoltare (inclusiv diseminarea cunoștințelor în agricultură) care implică diferite grupuri-țintă, cum ar fi tinerii, femeile, migrații reveniți de peste hotare, mediul academic, instituțiile de cercetare etc.

• Măsurile de consolidare a încrederii: Susținerea persoanele de pe ambele maluri ale râului Nistru și regiunile cu statut special în implementarea intervențiilor de dezvoltare cuprinzătoare, bazate pe domenii, a activităților de creare a locurilor de muncă care să răspundă nevoilor critice.