Proiecte comune ale ONU

SubscribeSubscribe

Proiecte în derulare

 • Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (etapa a doua)

  Proiectul are la bază normele şi standardele Naţiunilor Unite privind drepturile omului şi are drept scop consolidarea capacităţii efective a persoanelor domiciliate în regiunea transnistreană de a se bucura de drepturile omului prin facilitarea îmbunătăţirii cadrului instituţional în domeniile ce ţin de dizabilităţi, violenţă în bază de gen, HIV, consumatori de droguri injectabile şi persoane în detenţie.

 • Consolidarea sistemului statistic naţional

  Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. Acesta ajută Guvernul în implementarea agendei de integrare europeană prin armonizarea treptată a statisticii oficiale cu standardele UE și internaționale, precum și la integrarea în statistică a egalității de gen și abordării bazate pe drepturile omului.

 • Contribuția la Programul „Măsuri de promovare a încrederii” în regiunea trasnistreană – Sectorul Sănătății (Etapa 2)

  Scopul primordial este de a asigura îmbunătățirea stării sănătății, protecției financiare, accesului echitabil și satisfacției privind serviciile de sănătate pentru populația Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. Obiectivul general este ca populația din regiunea transnistreană să beneficieze de servicii comprehensive de sănătate de o calitate înaltă sau bună, cu un accent specific pe Sănătatea mamei și a copilului (SMC) și Imunizare.

 • Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab)

  Proiectul își propune să creeze o platformă multilaterală pentru a antrena actori din diferite sectoare (public, privat, non-profit, etc.) în dezvoltarea și testarea diferitor abordări de soluționare a problemelor sociale. În acest fel a fost creat MiLab.

 • Programul Global Comun „Integrarea Migrației în Strategiile Naționale de Dezvoltare” (MOMID) Faza 2

  Proiectul va abilita Guvernul Republicii Moldova și partenerii acestuia în capacitatea lor de a face mai vizibil impactul migrației asupra dezvoltării umane. Adițional, proiectul va diminua riscurile pe care migranții, familiile acestora și comunitățile de origine și de destinație a acestora le întâmpină.

 • SCORE în Republica Moldova: Consolidarea coeziunii sociale

  Indicele Coeziunii Sociale și Reconcilierii (SCORE) este un instrument inovator conceput pentru a măsura durabilitatea păcii în societățile din întreaga lume. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, SCORE examinează două componente principale ale păcii, de reconciliere și de coeziune socială – și relația complexă dintre ele.

 • Suport în analiza politicilor și cercetare pentru Cancelaria de Stat și implementarea Agendei 2030

  Proiectul își propune să sprijine Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în consolidarea capacităților sale în calitate de Centru al Guvernului, funcțiilor sale de politici și coordonare a asistenței, și consolidarea cadrului său de planificare strategică pe termen lung, pentru a fi în măsură să coordoneze astfel de strategii complexe precum Reforma Administrației Publice Centrale și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Proiecte finalizate

 • Abilitarea victimelor violenței în familie și a traficului de ființe umane în regiunea transnistreană a Moldovei

  Proiectul are scopul de a spori protecția victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane și violenței în familie prin consolidarea sistemului în stânga Nistrului.

 • Consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Moldova

  Scopul general al proiectului ține de consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Republica Moldova în corespundere cu standardele internaționale vizând drepturile omului, Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 – 2016) și a Planului său de acțiuni, Planul național de acțiuni în domeniul drepturile omului (2011-2014) și integrarea abordării în baza drepturilor omului, egalității, problemelor de gen și incluziunii. Proiectul își propune drept scop să consolideze capacitățile actorilor naționali în domeniile specifice de combatere a corupției, dezvoltare a capacităților Curții Constituționale și fortificare a cadrului și mecanismelor de protecție a drepturilor omului cu un accent pe rezultate tangibile și vizibile atât pentru grupurile țintă implicate, cât și pentru publicul mai vast.

 • Eforturi comune pentru consolidarea Drepturilor Omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova (Etapa 1)

  Proiectul eforturi comune pentru consolidarea Drepturilor Omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova are drept scop de a facilita accesul la un pachet comprehensiv de servicii integrate de prevenire, tratament și îngrijire de o calitate garantată pentru popolațiile cele mai vulnerabile aflate în grupul de risc la HIV și TB, în sectorul civil și cel penitenciar din regiunea Transnistreană.

 • Femeile în politică în Moldova

  Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă în Moldova.

 • Program Comun de Promovare a Încrederii între maluri în Sectorul Sănătății (faza întâi)

  Scopul proiectului este de a crea acces pentru mamele și nou-născuții din stânga Nistrului la servicii medicale de calitate, cost-eficiente și bazate pe dovezi, în special în sistemul perinatal și imunizări. Proiectul a fost implementat de PNUD, UNICEF și OMS, fiind finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

 • Programul Pilot Comun „Integrarea Migrației în Strategiile Naționale de Dezvoltare” (MOMID) Faza 1

  Abilitarea guvernelor implicate și a parteneirlor Echipei de Țară a Națiunilor Unite (EȚNU) să elaboreze o abordare specific contextului, participativă, holistică și bazată pe dovezi față de migrație și dezvoltare (M&D) la nivel național.

 • Programul pentru democrație

  Programul pentru democrație urmărește consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, prin îmbunătățirea funcțiilor de bază ale instituțiilor, sporind prezența aspectelor ce vizează dimensiunea de gen și drepturile omului în procesele politice și electorale.

 • Schimbarea de paradigmă: Acțiunile strategice ale Echipei de Ţară ONU Moldova în susținerea implementării Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

  Recunoscând discriminarea pe scară largă, excluderea și marginalizarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pe plan global, în 2006, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD). CRPD — care incorporează o schimbare de paradigmă spre o abordare bazată pe drepturile omului față de dizabilitate — a fost ratificată de către Republica Moldova și a intrat în vigoare în anul 2010. Proiectul UNPRPD “Schimbarea de Paradigmă: Acțiunile strategice ale UNCT Moldova în susținerea implementării CRPD” a intenționat să consolideze și să profite de angajamentul exprimat de stat de a se conforma cu obligațiunile sale în baza Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) și a solicita sprijin în vederea promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

 • Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor Comitetelor Convenționale ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)

  Scopul general al proiectului ține de contribuirea la protecția și promovarea efectivă a drepturilor omului, egalității și non-discriminării în Republica Moldova, cu atenție deosebită acordată femeilor, minorităților, grupurilor marginalizate și celor vulnerabile. Consiliul pentru Egalitate și Oficiul Avocatului Poporului sunt cele două instituții naționale majore ce țin de domeniul drepturilor omului în Republica Moldova (RM), activând în special în sectorul egalității, non-discriminării, protecției și promovării drepturilor omului. Proiectul își propune drept scop să sporească axarea acestora pe obiectivele strategice de bază vizând drepturile omului și maximizarea impactului lor prin prisma integrării drepturilor omului și egalității, inclusiv egalității de gen, în acționarea pe marginea problemelor strategice și soluționarea cazurilor individuale.